November 1, 2018

ניצחון היסטורי!

אחרי מירוץ עמוס בתקריות, ובניצחון ה-79 בקריירה המדהימה שלהם,
סבסטיאן לואב ודניאל אלנה החזירו את קבוצת סיטרואן טוטאל אבו-דאבי אל נתיבי הניצחון, והוכיחו שוב את ערכה של קבוצה נחושה, המסרבת להרים ידיים.

יחידה סבסטיאן לואב ניסה – והצליח – סלטה לאחור

RCהRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRC. המתעמללשעבלשעבעשהשב החש רו שניצח ר בראלי רד ונה שנים רציפות (-2005 2012), וא לא התחרה ראלי מאז – עד השנה. אלם

הקב ת הקב עם עבד אל אל אל אלנה אל עבד א ם ויי היום ותח, רכי עפר, ום הרביעי, רק חצי שניה ורי ום ישי, ו–3.4 ש ‘מהנהג במקו השני. וך כדי כך הוא את ישי יבו (+2.0 ש ‘) a mis à jour (2.9’) ​​par La Fatarella – étape Vilalba (38.85 ק”מ) המכריע.

קרייג ברין היה באותו זמן במקום החמישי, רק שבע עשיריות השניה מאחורי עמיתו אלוף העולם, אך בסופו של דבר סיים את היום הראשון במקום השמיני לאחר שהסתחרר. ולם החלק הקשה ביותר יכה ואב בהמשך, ר ביום האלוף רפתי היה ריך להסתגל שוב. וסף, הדרכים היו רטובות, רות אותו תנאים הוא ראלי מזה חמש שנים. הקששתתהנהגתהקהקהכלהכלהכלהכלהכלהכלהכלהכל הכלקהכלהכל ישי, ו -8 ‘ורי המוביל. רייג רין, ומת זאת, רדר לרוע ולמק יעי בעקבו י סחררריי ורי.

במצבבמצב הזה הזה ב ב נ וצה חזתה בצורה וי ישי נוםיית יתייבשו, ואןיאן לו הי חידיד ימר ינוק ייקסצמצמ י קטעים – ני – מאחור יותר, וא יע ודת ירות ו וביל ר 7.1 ש ‘על הנהג ום השני! למ ת ע ע גע גע שנ שנ שנ אל אל שנ אל בפע בפע שנ בפע בפע בפע בפע בפע בפע בפע בפע בפע בפע בפע בפע בפע בפע בפע בפע בפע בפע בפע בפע בפע בפע בפע בפע בפע בפע אל אל בפע שנ שנ ן ופעה המדהימה הזו סיפקה ל”צבא האדום “יצחון ראשון העונה והניצחון -99 יסטורי רוכה באליפות ראלי העולמי. רייג ברין סיים במקום יעי,